W zabiegach stosujemy wyrób medyczny Ratużel - żel kolagenowy na nieuszkodzoną skórę / Więcej na: www.ratuzel.eu

Kolagen
z własnego
laboratorium

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych w „Klinika Kolagenu” – marka należąca do Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: „RODO”), na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 w Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Zbąszyniu przedstawia następujące informacje o sposobie i celu, w jakim przetwarza Pani/Pana dane osobowe (dalej: „dane osobowe”), a także o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z ochroną danych:

I. Administrator danych osobowych i jego dane kontaktowe
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Zbąszyniu, ul. Na Kępie 3, 64-360 Zbąszyń (zwana dalej „Firma” lub „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się na adres poczty elektronicznej: w.napierala@rcz-zbaszyn.pl lub pisemnie: ul. Na Kępie 3, 64-360 Zbąszyń.

II. Kategorie przetwarzania danych osobowych
Firma przetwarza Pani/Pana dane w następującym zakresie: dane identyfikacyjne, dane adresowe i dane kontaktowe.

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Firmę w celu:

a) podjęcia niezbędnych czynności i działań związanych z zawarciem umowy z Firmą oraz podjęciem przez Firmę czynności i działań na Pani/Pana żądanie zgłoszone przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b) podjęcia i realizacji niezbędnych czynności i działań związanych z wykonaniem zawartej umowy z Firmą, w związku z którą dane osobowe zostały przekazane do Firmy, np. w celu nawiązania relacji w ramach umowy o współpracy, najmu, zlecenia lub innej umowy handlowej, w zależności od okoliczności – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
c) wykonywania przez Firmę działalności gospodarczej oraz świadczenia innych usług w ramach realizacji umów zawartych z klientami lub w celu realizacji działań wykonywanych na życzenie klienta przed lub w związku z zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
d) weryfikacji tożsamości klientów i osób ich reprezentujących, wypełniania obowiązków związanych z monitorowaniem terminowości spłat należności oraz zarządzaniem ryzykiem w Firmie – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO;
e) statystycznym i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnych osób fizycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
f) statystycznym i raportowania wewnętrznego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 lit. f) RODO;
g) marketingu bezpośredniego Firmy w trakcie trwania umowy – podstawa prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
h) marketingu bezpośredniego Firmy po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
i) ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami, w tym roszczeniami związanymi z prowadzoną przez Firmę działalnością gospodarczą (m.in. windykacja, egzekucja wierzytelności), a także zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Firmy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
j) spełnienia spoczywających na Firmie wymogów prawnych i regulacyjnych, takich jak m.in. udzielenie odpowiedzi na oficjalne zapytania kierowane przez należycie umocowany organ publiczny lub sądowy, wykonywania obowiązków zgodnie z ustawodawstwem podatkowym – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO.
Nadto przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), udzielonej w określonych celach.

IV. Źródło pochodzenia danych osobowych

Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, pracodawcy, strony umowy zawartej z Firmą, biur informacji gospodarczej oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z publicznych baz, rejestrów i ewidencji: PESEL, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON, rejestru podatników VAT. Te źródła dotyczą m.in. danych takich jak dane identyfikujące klienta, dane kontaktowe, dane dotyczące istniejących zobowiązań.

V. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców
Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy, w celu wykonania ciążącego na Firmie obowiązku prawnego, w oparciu o Pani/Pana zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Firmy lub strony trzeciej. Dane osobowe są przeznaczone dla Firmy oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:
a) upoważnionym pracownikom Firmy oraz innym osobom działającym z upoważnienia Firmy,
b) podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe na zlecenie Firmy i osobom działającym z ich upoważnienia, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z Firmą i wyłącznie zgodnie z poleceniami Firmy oraz pod warunkiem zachowania poufności, w tym tajemnicy zawodowej i ubezpieczeniowej, czyli szczególnych obowiązków ochrony informacji wynikających z odpowiednich przepisów prawa. Do grona podmiotów realizujących działania w imieniu i na rzecz Firmy zaliczają się podmioty świadczące usługi, w szczególności z zakresu działalności informatycznej, prawnej, rachunkowo-księgowej, audytorskiej itd.
c) Urzędom Skarbowym,
d) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,
e) Zakładom ubezpieczeń,
f) innym instytucjom upoważnionym do odbioru Pani/Pana danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

VI. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane)
Pani/Pana dane będą przechowywane (przetwarzane) przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych wskazanych w pkt. III niniejszej Klauzuli Informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych, tj.

a) w zakresie realizacji zawartej z Firmą umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, nie dłużej jednak niż okres ich przedawnienia;
b) w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Firmie w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Firmę;
c) w zakresie przetwarzania danych realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę – do czasu niezwłocznego usunięcia danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszone przez Panią/Pana żądanie;
d) do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Firmy stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem przez Firmę Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) żądania dostęp do swoich danych osobowych, a także żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia na warunkach wynikających z RODO,
b) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
c) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Firmy – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
d) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy lub zgoda – przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Firmy danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego i przesłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym RODO, przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VIII. Automatyczne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
W oparciu o dane osobowe Firma nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

IX. Obowiązek dostarczenia danych osobowych i skutki ich niepodania
W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu wykonania żądanych czynności przed lub w trakcie obowiązywania umowy lub zawarcia i realizacji umowy z Firmą, podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem wykonania żądanych czynności przed lub w trakcie obowiązywania umowy lub zawarcia i realizacji umowy z Firmą. W przypadku niepodania niezbędnych danych osobowych Firma nie będzie mogła zrealizować żądanych czynności lub zawrzeć i zrealizować umowy z Panią/Panem.

X. Inne postanowienia
Jednocześnie prosimy o przekazanie niniejszej Klauzuli Informacyjnej Pani/Pana pracownikom, współpracownikom lub innym osobom, których dane przekazali Pani/Pana do Firmy (np. w celach korespondencyjnych) w związku z zawarciem lub realizacją umowy. Administrator zastrzega prawo do zmiany niniejszej Klauzuli Informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych. Zaktualizowane wersje Klauzuli Informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.klinikakolagenu.pl

Regionalne Centrum Zdrowia Sp z o.o.
1 Klauzula Informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych wobec osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (w tym wspólników spółki cywilnej), osób fizycznych reprezentujących klienta, pełnomocników oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu/koordynatorzy/osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy.